กวีและวรรณคดีสำคัญในรัชกาลที่ 3

กวี
วรรณคดี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2


ทรงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 3

- เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนขุนช้างขอนางพิมและขุนช้างตามนางวันทอง
- โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
- เพลงยาวเรื่องพระราชปรารภการจารึกความรู้บนแผ่นศิลาและเรื่องปลงสังขาร
- โคลงฤาษีดัดตน (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
- เพลงยาวกลบท (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
- พระบรมราโชวาทและพระราชกระแสรับสั่งต่าง ๆ
- พระราชปุจฉาและพระราชปรารภต่าง ๆ
- ประกาศห้ามสูบฝิ่น
- นิทานแทรกในเรื่องนางนพมาศ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- ลิลิตละเลงพ่าย
- สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย
- ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  11  กัณฑ์
- กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
- ลิลิตกระบวนพยุหยาตราเสด็จทางชลมารคและสถลมารค
- โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ
- โคลงกลบท (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
- เพลงยาวเจ้าพระ
- กาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง
- พระปฐมสมโพธิกถา
- ตำราฉันท์มาตราพฤติและวรรณพฤติ
- พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร
- โลกนิติคำโคลง
- โคลงนิราศเสด็จไปทัพเวีนยงจันทน์
- ฉันท์ดุษฎีสังเวยต่าง ๆ
- โคลง (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
- นิราศพระประธม
- โคลงจินดามณี
- นิราศสุพรรณ
- กลอนกลบทสิงโตเล่นหาง (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นไกรสรวิชิต
- โคลงฤาษีดัดตน (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
- โคลงกลบทกบเต้นไต่ระยาง (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
- เพลงยาวกลบท (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
พระมหาดนตรี  (ทรัพย์)
- บทละครเรื่องระเด่นลันได
- เพลงยาวว่ากระทบพระยามหาเทพ (ทองปาน)
- โคลงฤาษีดัดตน   (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)                                                                                          
กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์
- บทละครนอกเรื่องพระลอนรลักษณ์
- เพลงยาวกรมศักดิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์
- โคลงนิราศฉะเชิงเทรา
- บทละครเรื่อง มณีพิชัย  ไกรทอง  คาวี
- โคลงฤาษีดัดตน (จารึกวัดพระเชตุพนฯ)
คุณพุ่ม
- นิราศวังบางยี่ขัน
- เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ
- เพลงยาวบวงสรวงฉลองพระบางโขมด
- เพลงยาวโต้ตอบกับสามชาย
- สักวา
คุณสุวรรณ
- กลอนเพลงยาวเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
- บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
- บทละครเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง
- เพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)
- เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ
- นิราศถลาง
- นิราศเดือน
- นิราศพระแท่นดงรัง
- นิราศสุพรรณ
พระเทพโมลี  (ผึ้ง)
- ปฐมมาลา