กวีและวรรณคดีสำคัญในรัชกาลที่ 4

กวี
วรรณคดี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- บทละครเรื่องรามเกียรติ์  ตอนพระรามเดินดง
- มหาชาติ  5  กัณฑ์  คือ  วนปเวสน์  จุลพน  มหาพน  สักกบรรพ และฉกษัตริย์
- ประกาศและพระบรมราชาธิบาย
- บทจับระบำเรื่องรามสูรและเมขลา  นารายณ์ปราบนนทุก
- บทพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด  เช่น  บทเบิกโรงละครหลวง  บทรำดอกไม้เงินทอง  โคลงพระราชทานพร
- จารึกวัดราชประดิษฐ์
หม่อมเจ้าอิศรญาณ
- อิศรญาณภาษิต
หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย  อิศรางกูรฯ)
- จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปลอนดอน
- นิราศลอนดอน
หลวงจักรปาณี  (ฤกษ์)
- นิราศพระปฐม
- นิราศทวาราวดี
- นิราศกรุงเก่า
- นิราศปถวี
- เสภาเรื่องอาบูหะซัน
- โคลงรามเกียรติ์
พระยาอิศรานุภาพ  (อ้น)
- นิราศพระพิพิธสาลี
- สุธนคำฉันท์
- สุธนูคำฉันท์
- อุเทนคำฉันท์

พงศาวดารจีน
- ไซจิ้น
- ตั้งจิ้น
- น่ำซ้อง
- ซุยถัง
- น่ำปักซ้อง
- หงอโต้
- บ้วนฮวยเหลา
- โหงวโฮ้วเพงไซ
- โหงวโฮ้วเพงหนำ
- ซวยงัก
- เม่งเฉียว
- ซ้องกั๋ง

หนังสือพิมพ์
- Bangkok  Recorder (ภาษาอังกฤษ) รายสัปดาห์
- บางกอกรีคอร์เดอร์  (ภาษาไทย) รายปักษ์
- ราชกิจจานุเบกษาไม่มีกำหนดออกแน่นอน
- Bangkok  Calender  รายปี
- Siam  Times  Weekly  รายสัปดาห์
- Bangkok  Press  รายสัปดาห์ไม่ปรากฏเจ้าของ
- Siam   Weekly  Monitor  รายสัปดาห์
- บางกอกซัมมารี  รายสัปดาห์