ลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรี


เนื่องจากวรรณคดีสมัยธนบุรีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวรรณคดีสมัยอยุธยาตามที่กล่าวมาแล้ว วรรณคดีสมัยธนบุรีจึงคล้ายคลึงกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายในลักษณะสำคัญต่อไปนี้
          1.แต่งด้วยร้อยกรองทั้งหมดเช่นเดียวกัน  โดยใช้คำประพันธ์ทุกประเภท  คือ  โคลง   ฉันท์   กาพย์  กลอนและร่าย
          2. มีธรรมเนียมในการแต่งเช่นเดียวกัน  เช่น  ขึ้นต้นด้วยบทไหว้หรือบทประณาม  มีการบรรยายและพรรณนาอย่างเข้าแบบ  ทั้งบทชมต่าง ๆ และบทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก  มุ่งความไพเราะในการประพันธ์มากกว่าเนื้อหาสาระและแนวความคิด
          3. เนื้อเรื่องมีลักษณะคล้ายกัน  เช่น  ศาสนาและคำสอน  เรื่องเล่าสำหรับอ่าน  บทแสดง  นิราศและบทสดุดี