การะเกด


"พระชมการะเกดแก้ว                     หอมหา  ยากนา
หอมหื่นกลเกศา                   รวดเร้า
พระชมมุลิลา                      ลานสวาท
ชมดอกไม้เกี้ยวเกล้า              เพื่อนไท้  แพงทอง..."

วรรณคดี : "ลิลิตพระลอ"